Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Tereza Stöckelová

Působiště: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

E-mail: tereza.stockelova@soc.cas.cz

Narozena: 1977

Tereza Stöckelová se věnuje sociologii vědy a technologií. Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kterou v roce 2008 ukončila doktorskou disertační prací Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu o problematice geneticky modifikovaných organismů v České republice a EU. Výzkumně se zaměřuje na současné proměny výzkumných a vzdělávacích institucí, podobu a roli expertního vědění ve sporech o životní prostředí a reflexivní pohyb znalostí mezi vědou a společností. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a spolupracuje s organizací Zelený kruh na projektu Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem.
[Aktualizováno: 9. 2. 2009]