Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

O časopise

Obsah sekce:

Zaměření a charakteristika:

Biograf je malý a neškodný česko-slovenský sociologický časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu - biografickému přístupu, grounded theory, etnometodologii, analýze diskurzu a konverzační analýze, hermeneutice, reflexivní sociologii, interakcionismu... zkrátka takovému sociálnímu výzkumu, kterému vévodí slova, nikoli čísla a tabulky. Oborově je sice časopis nejblíže sociologii, ale přesahuje i do jiných disciplín - lingvistiky, antropologie, psychologie, pedagogiky nebo historie.

Biograf vychází dvakrát do roka (obvykle v červnu a listopadu), a to v klasické tištěné i on-line verzi. Původní články nabízené k publikaci v rubrice Texty procházejí anonymním recenzním řízením.

Časopis je na seznamu ERIHPLUS, European reference index for Humanities and Social sciences, a na seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

Etický kodex:

V redakční práci se řídíme mezinárodně uznávanými etickými standardy – PDF dokument ke stažení.

Biograf má tyto stálé rubriky:

V této rubrice publikujeme anonymně recenzované články, tedy původní výzkumné studie nebo stati věnované teorii či metodologii kvalitativního výzkumu. Najdete zde také překlady článků, které byly publikovány v nějakém cizím odborném časopise.

Každé číslo obvykle obsahuje nějaké diskuzní příspěvky k jednomu z článků čísla nebo z čísel předchozích. Na závěr takové diskuze také většinou zařazujeme odpověď autora článku. Rubrika ovšem dává prostor i pro další kritické debaty, které se nějak váží k problematice kvalitativního výzkumu.

Tato rubrika přináší zprávy o konferencích a seminářích, informace o výzkumných projektech a pobytech, literární přehledy, ukázky z knih a sborníků, kratší výzkumné zprávy či editované a komentované terénní zápisky.

V této rubrice uveřejňujeme recenze novějších a tematicky relevantních knih či edičních řad, počítačových programů, filmů, výstav a CD-ROM. Dáváme přednost rozsáhlejším kritickým recenzím a vyhýbáme se krátkým popisným informacím o knižních novinkách.

Informace o vydavateli:

Od září roku 2005 vydává Biograf občanské sdružení Časopis Biograf, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 29.6. 2005 pod č.j. VS/1-1/61 275/05-R. Předsedou sdružení je Zdeněk Konopásek.

Adresa:
Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org

Identifikační údaje:
IČO: 27003213
DIČ: CZ27003213

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21 Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Poznámka k historii:

Časopis byl založen v roce 1994 jako Biograf bulletin a registrován pod zkráceným názvem Biograf v roce 1996 (ISSN 1211-5770) coby periodikum občanského sdružení Biograf - Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii. Poté byl vydavatelem Biografu Virtuální institut, o.p.s., a to až do roku 2005. Časopis byl dne 25.11.1999 zaregistrován pod číslem MK ČR 8364 a dne 6.9. 2005 bylo registrační číslo upraveno na MK ČR E 8364.