Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2019/69

Stávat se autentickým: Sartrovský sadomasochismus terénního výzkumu

Tereza Sedláčková

Becoming authentic: Sartrian sadomasochism of fieldwork

This text represents reflexive analysis of anthropologist's coping mechanisms with fieldwork. It deals with the problem of dialectic of researcher as subject and object, focusing on the anthropologist's own body in the field. The researcher's dilemma of dealing with his or her own objectivization is compared to the Sartrian notions of sadist and masochist who approach the problem of the body as object for the Others connected with the question of consciousness and freedom differently. The text emphasizes the importance of dealing with the anthropologist's presence in the field and in the research beyond the research benefits (such as opportunity for creating data) by focusing on what the fieldwork does to the anthropologist him/herself.

Klíčová slova:

reflexivity; fieldwork; body; embodiment; vaccination.

Témata Biografu:

Reflexivita; Tělo a tělesnost; Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Medicína a zdraví; Gender, ženská a mužská studia; Antropologie a etnografie

Citujte jako:

SEDLÁČKOVÁ, T. (2019): Stávat se autentickým: Sartrovský sadomasochismus terénního výzkumu. Biograf, 69-70: 63-79. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1049 [naposledy navštíveno 06. 12. 2021]

Poděkování:

Tato studie vznikla za finanční podpory Grantové agentury České republiky jako jeden z výstupů projektu Občanská angažovanost a politika zdravotní péče (grant č. 17-01116S). Dále byla podpořena v rámci projektu Speci-fického vysokoškolského výzkumu (č. 260 462). Za laskavou pomoc při psaní textu bych chtěla poděkovat Dinu Numeratovi, Barboře Spalové, Janu Tesárkovi a Martinu Tremčinskému.

[diskuze k textu] [plný text]