Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži

Michal Pitoňák

Defocusing causes and consequences: HIV syndemics among non-heterosexual men

Gay, bisexual and other non-heterosexual men represent a population group that is most vulnerable to spreading of HIV. Non-heterosexual men in Czechia account for more than 70 % of all newly infected people, and this HIV asymmetry is similarly affecting this group in other developed countries. In this paper, I set an aim to discuss various causes and consequences of the HIV epidemic and revise the dominant biomedical perspectives towards this problematic by introducing a prespective of so-called syndemic or syndemic approach that belong to biopsychosocial or holistic approaches. Syndemic has a potential not only to interrupt the moralistic attitudes, but as a new paradigm in social epidemiology and protection of public health, it may also stimulate types of reactions, which will take on understanding of the fact that the spread of HIV in a population of non-heterosexuals is part of a more complex syndemic of mutually reinforcing biological, behavioral, structural and psychosocial factors affecting this population.

Klíčová slova:

HIV, non-heterosexuals, MSM, syndemic, holistic approach, stigma

Témata Biografu:

Medicína a zdraví; Gender, ženská a mužská studia

Citujte jako:

PITOŇÁK, M. (2018): Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži. Biograf, 67-68: 29-56. Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1038 [naposledy navštíveno 11. 05. 2021]

Poděkování:

Tento příspěvek vznikl s podporou projektu číslo LO1611 finančně podpořeného MŠMT v rámci programu NPU I zpracovaném v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Poděkovat bych chtěl především redakci Biografu, především pak Barboře Spalové a Michalovi Synkovi za jejich obsáhlé připomínky a podnětné konverzace. K sepsání samotného příspěvku mě rovněž inspirovaly obohacující konverzace s Danielou Fránovou, za které jí rovněž děkuji. Poděkování patří rovněž Ivo Procházkovi, Viktorovi Mravčíkovi a Robertu Hejzákovi, kteří významně přispěli k mé práci v oblasti prevence HIV. Poděkování patří i oběma recenzentům / recenzentkám.

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]