Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Není nic staršího než včerejší noviny: O morálce, trhu, spravedlnosti a příčinách naší současné krize

Karel Čada

Nothing is older than yesterday's newspaper: On morality, market, justice and the causes of our current crisis

The article is a review of Olga Šmídová-Matoušová’s book “Restitution Identity in the Rudé Právo and Restitution of the Rudé Právo Identity in Year Zero (1990) (orig. “Rudé právo psalo, že nás bylo málo…": Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula”). The book analyses the mass media discourse of property restitutions one year after the revolution of 1989. The review puts its emphasis on theoretical consequences of the book and seek for the book’s relevance to explain recent political and economical development in the Czech Republic.

Recenze:

ŠMÍDOVÁ, O. (2012): Rudé právo psalo, že nás bylo málo: Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 187 stran. ISBN 978-80-7419-065-0

Témata Biografu:

Identita a Já; Diskurs a analýza diskursu; Média a komunikace

Citujte jako:

ČADA, K. (2018): Není nic staršího než včerejší noviny: O morálce, trhu, spravedlnosti a příčinách naší současné krize. Biograf, 67-68: 95-99. Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1033 [naposledy navštíveno 11. 05. 2021]

[diskuze k textu] [plný text]