Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2019/69

Klášteření: Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR

Barbora Spalová; Marek Liška; Tereza Picková

Monastering: Moral economy of the monasteries of Benedictine tradition in Czech Republic

This article aims to analyse the moral economies of contemporary Czech monasteries in the process of state-church separation which started in 2013 with the implementation of the restitution law restoring the church properties. The continuity of lived monasticism in the Czech Republic was interrupted by the Communist regime which made consecrated life illegal and caused a discontinuity in the lives of the monastic communities and the use of monastic buildings. Now, monastic properties were returned, and the communities try to find their reinterpretation of the monastic tradition and the tradition of the place in order to give meaning to their presence in the locality. We focus on societal negotiations of this meaning within newly established monastic economies and we interpret these negotiations as a part of a moral economy, drawing from the expanded conceptualisation of this term done by Didier Fassin. We establish three “regions of contact” between the monasteries and “the world“: the monastery as a cultural heritage, monastic economy and stewardship, and innovative reinterpretations of spiritual values. Within these regions, we describe how the exchanges of material and immaterial goods, values, norms and emotions build a new moral pact between the monasteries and their different counterparts. We argue that the perception of monasteries is shifting from something belonging to the past, to the role of active and important actors in local and global societies and imaginations: places of everyday activities, economic partners and creators of relevant values not only for Christian believers.

Klíčová slova:

monasticism; Benedictine tradition; moral economy; Czech Republic, restitu-tion of church properties; cultural heritage; stewardship; sustainability; spiritual life.

Témata Biografu:

Religiozita, spiritualita, náboženské skupiny; Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Antropologie a etnografie

Citujte jako:

SPALOVÁ, B. / LIŠKA, M. / PICKOVÁ, T. (2019): Klášteření: Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR. Biograf, 69-70: 3-36. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1026 [naposledy navštíveno 06. 12. 2021]

Poděkování:

Článek vychází z výzkumu Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice, jehož domácí platformou je Institut sociologických studií FSV UK. Výzkum byl v letech 2016–2017 podpořen z programu Aktion Česká republika – Rakousko, č.p. 76p9. Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzku-mu 260 462. Na tomto textu se kromě autorů podíleli také Jan Tesárek a Tereza Sedláčková, kteří pracovali na podobně tematicky zaměřeném příspěvku pro 20. pracovní konferenci časopisu Biograf 15.–17. 6. 2018. Zde se nám také dostalo dobré zpětné vazby od Kateřiny Sidiropulu Janků, Hedviky Novotné, Andrey Beláňové a Matěje Paulíka, jakož i od dalších účastníků konference. Dále bychom rádi srdečně poděkovali Isabelle Jonveaux z univerzity v Grazu, která přinesla do výzkumu světový rozměr monasticismu. Text rovněž těží z práce dřívějších členů monastického kolegia ISS, tedy Zuzany Peškové a Jany Proboštové. Hlubokou vděčností jsme zavázáni všem sestrám a bratrům ze zkoumaných komunit i dalším účastníkům tohoto výzkumu, kteří nás nechávali vstupovat do vztahů, jejichž bohatost má mnohem větší význam než tento text.

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]