Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Informace pro autory

V redakční práci se řídíme mezinárodně uznávanými etickými standardy a totéž požadujeme i od našich autorů – PDF dokument Publication Ethics and Publication Malpractice Statement ke stažení.

Následující pokyny se týkají nabízení příspěvků k publikaci, jejich formátování a recenzního řízení. Chcete-li v Biografu publikovat, dobře si, prosím, následující pokyny pročtěte a dodržujte je. Ušetříte nám tím čas i práci. Děkujeme.

Nabízení příspěvku:

Příspěvky přijímáme e-mailem, nejlépe ve formátu pdf nebo doc/docx. Vždy jasně napište, do které rubriky text nabízíte (tj. zda jde o původní článek, diskuzní příspěvek, recenzni či něco jiného).

Každý nabízený příspěvek musí splňovat tyto požadavky:

 • Musí být zformátovaný podle pokynů uvedených níže; zejména je třeba dodržet předepsaný způsob odkazování a formát seznamu použité literatury.
 • Každý příspěvek musí mít uvedený název, a to česky i anglicky.
 • Ke každému příspěvku připojte poznámku o autorovi (kde působíte, čím se zabýváte, co jste publikovali), a to opět v české i anglické verzi, obojí v rozsahu 50-200 slov. Připojte také Vaši kontaktní adresu a e-mail.
 • Pokud nabízíte k publikaci původní článek pro rubriku Texty, přidejte také abstrakt v angličtině.
 • Pokud nabízíte texty do rubriky Recenze, pomozte nám prosím získat oskenovaný obrázek obálky recenzované knihy (formát jpg, gif nebo bmp, výška - alespoň - 200px).

Příspěvky nejsou honorovány. Právo publikovat v Biografu uveřejněné texty v jiných médiích lze získat v redakci. Nabízíte-li příspěvek k publikování, rozumí se, že ho zároveň nenabízíte k publikaci jinde. Pokud nabízíte k publikaci již jinde publikovaný příspěvek, je třeba to výslovně uvést - v naprosté většině však publikujeme pouze původní příspěvky.

Formátování příspěvku:

Náležité zformátování příspěvku je podmínkou pro jeho redakční zpracování a publikaci. Podrobné pokyny pro formátování příspěvků (aktualizované v srpnu 2010) si stáhněte ve formátu PDF a před odevzdáním příspěvku ověřte, zda jim Váš text po všech stránkách odpovídá.

Zde je alespoň stručný výtah z těchto pokynů:

 • Zvláštní grafickou úpravu textu (odsazování, formátování strany, různé typy písem aj.) omezte na minimum!!!
 • Tučně pište pouze název příspěvku a názvy jednotlivých oddílů textu - jejich názvy mohou být maximálně dvouúrovňové. Kurzívou šetřete. Použijte jí pouze na výjimečné zdůraznění slova či sousloví, nebo na výrazy v cizím jazyce.
 • Kratší citace pište v uvozovkách přímo do textu (ne kurzivou); delší citace pište bez uvozovek do samostatných odsazených odstavců, s uvedením zdroje na posledním samostatném řádku.
 • Používáte-li propracovanější způsob transkripce ukázek z rozhovorů, připojte vysvětlivky používaných znaků. Pokud používáte složitější formátování nebo nějaké grafické prvky, je lépe zaslat pro kontrolu i výtisk příspěvku na papíře.
 • Rozsah příspěvků není striktně stanoven - obecně by měl odpovídat žánru a běžným zvyklostem.
 • Odkazování na literaturu v textu a seznam literatury formátujte takto:

"... jak píše třeba Richards (1994) nebo Jones (1977: 33)..."
"Tomuto problému se věnovala řada autorů (Richards 1994; Jones 1977 a další)."

STEIER, F. (1991): Reflexivity and methodology: An ecological constructionism. In: F. Steier, ed.: Research and reflexivity. London: Sage. Str. 163-185
WOOLGAR, S. / PAWLUCH, D. (1985): Ontological gerrymandering: The anatomy of social problems explanations. Social Problems, 32 (3): 214-227
BECK, U. (1992): Risk society: Toward a new modernity. London: Sage

Recenzní řízení a redakční postupy:

Každý nabízený příspěvek posuzují v redakci nezávisle na sobě alespoň dva lidé. Rozhodnutí o publikaci nabídnutého příspěvku zasíláme, jakmile je to možné - prosíme však o strpení, ne vždy jsme schopni odpovědět v řádu dnů a na odpověď potřebujeme spíš týdny.

V případě, že se rozhodneme příspěvek publikovat, můžeme navrhnout redakční úpravy. Jde-li o rozsáhlejší úpravy, konzultujeme je s autorem. Jde-li o drobné úpravy (překlepy, gramatické chyby, zanedbatelné formulační úpravy), zanášíme je sami v rámci redakčního zpracování a výsledek autorovi posíláme k autorské korektuře, pouze pokud o to sám předem zažádá. V takovém případě prosíme o co nejrychlejší vrácení zkontrolovaného příspěvku. Pokud nedostaneme odezvu do týdne, máme za to, že můžeme použít redakcí upravenou verzi textu.

Pokud se jedná o příspěvek nabízený do rubriky Texty, musí k němu proběhnout anonymní recenzní řízení. To znamená, že vhodnost textu k publikaci posuzují nezávisle na sobě dva posuzovatelé, jejichž identita není autorovi nikdy odhalena. Posudky jsou při rozhodování o publikaci neobejitelné. Příspěvek nabízený jako původní článek je nejprve v redakci zběžně posouzen, zda formálně odpovídá kritériím pro odborné články a zda věcně odpovídá zaměření časopisu. Poté je anonymizován a předán dvěma posuzovatelům. Ti jsou vybíráni editorem časopisu (případně mimořádným editorem čísla) a výkonným redaktorem s přihlédnutím k charakteru a odbornému zaměření textu. Posuzovatelé ve svých posudcích doporučí, zda by text měl být publikován, či nikoli, a svoje doporučení vysvětlí a specifikují. Mohou podmínit publikaci drobnějšími či zásadními úpravami (které nastíní); mohou navrhnout publikaci příspěvku v jiné rubrice; nebo mohou navrhnout úplné přepracování příspěvku (v takovém případě musí příspěvek po přepracování projít zcela novým recenzním řízením). Redakce k posudkům připojí svůj shrnující komentář a vše zašle zpátky autorovi. Ten potom text dopracuje dle posudků a redakčního komentáře. Recenzní řízení trvá přes veškerou snahu všech zúčastněných obvykle týdny až několik málo měsíců, prosíme o pochopení.