Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Acta Politologica

Acta Politologica je internetový recenzovaný politologický časopis ( www.acpo.cz), který vychází od roku 2009 třikrát ročně v on-line verzi a jedenkrát ročně ve verzi tištěné. Jeho vydavatelem je katedra politologie Institutu politologických studií fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Časopis vychází za finanční podpory FSV UK. Časopis Acta Politologica je výsledkem kolektivního úsilí členů katedry politologie IPS FSV UK. Navazuje na diskuse spojené s interními i mezinárodními setkáními a konferencemi, které probíhaly na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v souvislosti s projektem Výzkumného záměru FSV UK (MSM 0021620841 – Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika) od roku 2005 a které ukázaly, že jedním z hlavních nedostatků současných českých společenskovědních analýz je přetrvávající oborová uzavřenost výzkumů. Časopis Acta Politologica je výrazem zájmu o propojování politologických analýz s poznatky specialistů z dalších společenskovědních disciplin (historie, sociologie, antropologie, kulturologie apod.). Snahou členů katedry politologie IPS FSV UK je nabídnout touto formou prostor pro diskusi o metodologických i tematických otázkách spojených s analýzou dynamické proměny mocenských vztahů v různých typech společností (demokratické, nedemokratické, moderní i tradiční). Cílem zakladatelů je přispět touto cestou k posílení těsnějších vazeb české politologie na jiné společenskovědní obory a současně postupně zpřístupňovat české odborné veřejnosti kontakty s relevantními výzkumy v zahraničí. Recenzovaný odborný časopis zaměřený především na politologii a interdisciplinární výzkum ve vztahu k ní vydává Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

založeno: 7.1.2011 - Zdeněk Konopásek